Friday, 25 May 2012

No CNP, No ID card: No Passport

I can't believe how helpful the embassy here is in Seoul. I've been to the consulate in Chicago, the embassy in Lima, the Sector 1 Centre in Bucharest, and the Social Security Office in Bucharest, and I felt like me going there was an imposition.

Here, however, they actually seem to want to help me get a passport. The big problem I have now is that I have no CNP and according to the MAE they won't give out passports to people without CNPs.

I need to do these things:
 1. Get my CNP (ID number)
 2. Get my ID card
 3. Register my marriage
 4. Get my passport
Basically I need these docs:
 • CNP
 • ID card
 • Civil status doc
 • Marriage cert registered in Romania 
 • Someone to swear I am who I say I am
 • Husband's birth cert legalised at the embassy in Peru
 • Proof of address in Romania. Don't have one
 • Old RO passport! Don't have one
I think the CNP will be the easiest since I just need my marriage cert. But in order to register my marriage I need an ID. And in order to get an ID I need a Romanian address. So it's all a catch-22. Hopefully my lawyer will be able to get my CNP and my marriage cert registered, but that still means I need proof of a Romanian address in order to get my ID, which I don't have. I wonder how I'm going to deal with that.

1. Here's what I need to get a CNP according to the Consulate General in LA.
I must say my reading comprehension of Romanian is getting better and better. I can't really understand people when they speak, but I can fill out docs. I'm missing the docs in purple.
 1. Cetatenii români care nu au atribuit un cod numeric personal vor depune o cerere scrisa pentru atribuirea CNP la structura de stare civila din cadrul oricarui serviciu public comunitar judetean de evidenta a persoanelor, indiferent de locul nasterii sau al ultimului domiciliu avut în Romania. (It says I have to apply at the Community Centre for the People. Now I'm not actually sure if that means I have to go back to Romania again after Sector 1 Community Centre said they couldn't help us. Or if I can do it from here. Or maybe my lawyer can do it since I signed paperwork giving him permission to get my CNP.)
 2. La depunerea cererii cetatenii români vor prezenta la structura de stare civila din cadrul oricarui serviciu public comunitar judetean de evidenta a persoanelor în original si fotocopie urmatoarele documente:
  • Certificatele de stare civila eliberate de autoritatile române; (I don't have this. My marriage cert is from Peru. It has been apostillised by the MFA in Peru though)
  • Documentul de identificare valabil: act de identitate sau pasaport eliberat de autoritatile straine; (Ta-da! I have this. A foreign passport.)
  • Documentul care face dovada cetateniei române; (Ta-da! Have this: a Romanian birth cert)
  • Timbru fiscal în valoare de 4 lei. (And lastly I have to pay the fee of about $1.)


2. Here's what I need to get a Romanian ID card for those over 18 according to MAE. I'm missing the docs in purple and the docs in orange I'm not sure about and the blue is a loophole.

Misiunile diplomatice şi oficiile consulare nu eliberează cărţi de identitate, cu excepţia primei cărţi de identitate. Cartea de identitate se eliberează doar în România. Persoanele interesate pot solicita autentificarea de către ambasadă a unei procuri speciale prin care să împuternicească pe cineva din România pentru depunerea tuturor documentelor necesare eliberarii cărţii de identitate. Pentru detalii click AICI. (They need to be issued in Romania. Hopefully the doc I signed will allow my lawyer to do it on my behalf, though I think he can just get my CNP. However, first things first: the CNP).


În situaţia în care eliberarea primului act de identitate este solicitată după împlinirea vârstei de 18 ani, de o persoană care nu se poate deplasa în ţară, din motive obiective, (se află la studii, urmează un tratament care nu permite întreruperea acestuia ş.a.) şi are domiciliul în România, aceasta va depune la misiunea diplomatică a României următoarele documente:
 • „cererea pentru eliberarea actului de identitate” (anexa nr. 4); (Application form: check, but the link doesn't work)
 • documentul  eliberat de autorităţile statului ori de alte instituţii din statul în care se află temporar solicitantul, din care să rezulte motivul pentru care nu se poate deplasa în ţară; (Proof that you live legally in that country: check)
 • certificatul de naştere, cu care se face dovada cetăţeniei române, original şi copie; (RO birth cert: check. But it has no CNP, so it's a maybe.)
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu din România, original şi copie; (Proof of home address in Romania: nope)
 • declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului; (Declaration by a third person saying you are who you say you are: nope)
 • fişa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizată numai de unitatea de poliţie din localitatea în care locuieşte solicitantul în statul respectiv; (Fingerprints: check)
 • două fotografii mărimea 3/4 cm având la bază o bandă albă de 7mm; (Photos: check)
 • contravaloarea cărţii de identitate; (Fee for the card itself: check)
 • timbru fiscal ori contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru. (Fee for the paperwork (stamp fee): check)

În cazul în care solicitantul nu poate indica o persoană de contact din România, va contacta Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor pe raza căruia părinţii au domiciliul şi va solicita numărul contului în care poate plăti taxele legale precum şi cuantumul acestora. Plata taxelor se va putea face prin transfer bancar, urmând ca la dosar să depună documentul eliberat de bancă prin care se confirmă efectuarea transferului, tradus în limba română. (You can contact someone in Romania to help you pay the fees).

Atunci când solicitantul nu poate prezenta toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate, art.19 din O.U.G. nr.97/2005 prevede eliberarea unei cărţi de identitate provizorii. În această situaţie, solicitantul va prezenta trei fotografii mărimea 3/4cm, având la bază o bandă albă de 7mm. (If you don't have all the docs you can get a temporary ID card! if you submit photos.)

3. Here's what I need to register my marriage according to the MAE.
If I have to register my marriage it's going to be a pain because it would mean having to pay someone to deal with the Romanian embassy there. I'm missing the docs in purple and the docs in orange I'm not sure about.

Înscrierea căsătoriilor se poate solicita la misiunea diplomatică sau oficiile consulare ale României din statul unde s-a încheiat căsătoria. (May be required at the embassy in the country you got married in)


Documente necesare: (Required documents)

 • extrasul actului de căsătorie străin, apostilat sau legalizat de autorităţile locale în original şi copie; (Foreign marriage cert: check)
 • declaraţia pe proprie răspundere privind inexistenţa altei transcrieri în România sau la altă misiune diplomatică a României (formularul se primeşte la misiunea diplomatică); (Declaration that there is no other marriage: check)
 • declaraţia pe proprie răspundere privind inexistenţa altor căsătorii anterioare ale cetăţeanului român (formularul se primeşte la misiunea diplomatică) (sau, după caz, certificatul de naştere eliberat de autorităţile române cu toate menţiunile de căsătorie şi de divorţ); (Declaration of never having been married to a Romanian: check)
 • paşapoartele soţilor (primele 4 pagini), în original şi copie (Spouse's passport: check)
 • certificatele de naştere ale soţilor, în original şi copie; în cazul în care unul din soţi este cetăţean străin, se va prezenta extrasul de naştere al acestuia; (Spouse's birth cert: maybe. It's been apostillised in Peru, not sure if they'll accept it)
 • buletinul/cartea de identitate din România, în original şi copie (ID card: nope)
 • taxa consulară (Fee: check)
Cererea poate fi depusă de unul din soţi (cetăţean român), care se va prezenta şi la eliberarea certificatului. Ambasadele şi oficiile consulare ale României sunt în măsură să ofere informaţii suplimentare, în funcţie de practica locală. De asemenea, informaţii generale despre procedura de obţinere a certificatelor de căsătorie pot fi accesate la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date. (Only the Romanian citizen has to go to the embassy. The embassy might be able to help with local marriage customs / docs. You can also see the website.

4. Here's what I need to get a Passport according to the MAE.
Puteţi beneficia de paşaport CRDS dacă sunteţi cetăţean român care are atribuit un Cod Numeric Personal şi dacă : (The bullet points below say that you need to have lived in that country legally for a year). I'm missing the docs in purple and the docs in orange I'm not sure about.
 • aţi dobândit drept de şedere pentru o perioadă de cel puţin un an sau, după caz, aveţi prelungit succesiv dreptul de şedere , în decurs de un an, pe teritoriul statului respectiv;
 • aţi dobândit un drept de şedere pe teritoriul statului respectiv în scopul reunificării familiale cu o persoană care are domiciliul în statul respectiv;
 • aţi dobândit drept de lungă şedere sau drept de şedere permanentă;
 • aţi dobândit cetăţenia statului respectiv;
 • aveţi drept de muncă;
 • sunteţi înscris la o instituţie privată sau publică pentru studii sau formare profesională;
 • sunteţi posesorul unui certificat de înregistrare ori al unui document care atestă rezidenţa într-un stat membru UE sau al Spaţiului Economic European.
Cererea pentru eliberarea paşaportuli trebuie depusă personal. (Must be done in person)

Documente necesare: (Required docs)
a) cererea de obţinere a paşaportului: furnizată de sistemul informatic la consulat; (Application form: check)
b) dovada achitării taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului; (Pay the fee: check)
c) permisul de şedere original sau atestatul de înscriere în registrul de populaţie rezidentă de la autoritatea ţării de domiciliu sau orice alt document care atestă dreptul de şedere legală (ex: certificat de rezidenţă eliberat de primăria locală, paşaportul emis de autorităţile ţării de reşedinţă în cazul în care aveţi cetăţenia acesteia, etc.) în original ; (Proof of legal residence: check)
d) cartea de identitate emisă de autorităţile statului de reşedinţă în original – permisul de conducere care menţionează domiciliul pentru statele care nu eliberează străinilor cărţi de identitate sau certificat de rezidenţă emis de primăria locală; (ID or license: check)
e) certificatul de naştere romanesc in original; (RO birth cert: maybe since it has no CNP)
f) certificatul de căsătorie romanesc in original (pentru cei căsătoriţi şi pentru cei văduvi); RO marriage cert: nope, have the Peruvian one)
g) sentinţa de divorţ rămasă definitivă în original (pentru cei divorţaţi); (Divorce cert, N/A)
h) certificatul deces romanesc al soţului/soţiei, in original (pentru cei văduvi); (Death cert of spouse: N/A)
i) paşaportul vechi in original; (Old RO passport: nope)
j) buletinele sau cărţile de identitate româneşti in original. (RO identity papers or ID card: nope)

Be sure to read about what has happened so far. You can find everything in the quick summary of dates.

Disclaimer:

No comments:

Post a Comment

Spammers need not waste their time: all comments are moderated.

FTC Disclosure and Privacy Policy

Please read Romanian Citizenship's FTC Disclosure and Privacy Policy.

html